کمیته علمی کنفرانس

1- دکتر عباس نادری

2- دکتر علی ارحامی

3- دکتر محمود کاشفیان

4- دکتر رضا زند

5- دکتر مهسا اسرافیلی

6- دکتر موسی کولیوند

7- دکتر فاطمه صبوری

8- دکتر رضا آراد منش

9- دکتر حسین رحمانی

10- دکتر مسعود رضایتی